Dagligdagen

Institutionen åbner kl. 7.00. Vi åbner altid i enten vuggestuen, da vores vurdering er, at vuggestuebørnene har mest brug for den tryghed det er, at blive afleveret i "egne rum". Vi vurderer løbende hvilke børn der kommer tidligt, og hvor de har mest brug for at være når de møder. Hvis der fx i en periode er mange små vuggestuebørn, kan vi vælge at begynde dagen i vuggestuen. Omvendt, hvis vi har mange børnehavebørn, vil vi evt. vælge at åbne i børnehaven. Omkring kl. 8 vil de fleste stuer som hovedregel være åbne.

Vi begynder dagens aktiviteter  klokken 9, derfor er det også vigtigt, at vi inden da ved, om Jeres børn kommer. Husk at melde ferie/sygdom på Børnelynet. Har I enkelte dage, hvor I har behov for at aflevere senere end kl. 9 bedes I aftale det med personalet. Det er vigtigt, da det virker forstyrrende for aktivitetsgrupperne, hvis der bliver afleveret børn, når grupperne er startet. Vi har også erfaring med, at det kan være svært for det enkelte barn, hvis aktiviteterne er startet og de andre børn er i gang.

Vi har aktivitetsgrupper tirsdage og torsdage og turdag om onsdagen. I børnehaven har vi delt børnene op i grupper på tværs af stuerne. Aktivitetsgrupperne arbejder fra kl. 9-12.

Stjerne-gruppen er for de mindste børnehavebørn og de ældste vuggestuebørn.

Måne-gruppen er for de mellemste børnehavebørn.

Sol-gruppen er for de ældste børnehavebørn.

Som udgangspunkt er børnene aldersopdelte i disse grupper, men vi går dog altid ind og kigger på det enkelte barns udvikling og legerelationer for at se, om barnet passer ind i gruppen. Hvis vi ser, at barnet ikke trives i gruppen, kan det ske, at det bliver flyttet til en anden gruppe. I vil som forældre altid blive inddraget, hvis vi overveje at flytte barnet til en anden aktivitetsgruppe. 

Der er altid 2 voksne tilknyttet hver aktivitetsgruppe. Fra vuggestuen kan der også deltage en voksen i Stjernegruppen.

 De voksne skifter gruppe en gang om året, men det er altid de samme 2 voksne der arbejder sammen. Da de styrkede læreplaner lægger op til, ikke kun at arbejde med et tema af gangen, som vi gjorde tidligere, arbejder vi i stedet med overordnende temaer, hvor de 6 læreplanstemaer

- alsidig personlig udvikling

- social udvikling

-  kommunikation og sprog

- krop, sanser og bevægelse

- natur, udeliv og science

- kultur, æstetik og fællesskab

 

Ved at arbejde med overordnende temaer, giver det mulighed for virkelig at fordybe sig i de forskellige emner. Emnerne er som udgangspunkt altid valgt med udgangspunkt i, hvad børnene er optagede af. Dvs. at vi inddrager børnene i processen med at finde ud af, hvad næste tema kunne være. Derefter er det det pædagogiske personale der planlægger forløbet.

 

Vi har bl.a. arbejdet med cirkus-tema, rim og remser, dyr i vandet, gamle dage, eventyr, tema om de forskellige lande, Krible-krable m.m.  

Børnehavebørnene er som regel på legepladsen i tidsrummet ca. kl. 12 - 14 mens vuggestuen sover til middag.

De fleste af vuggestuebørnene sover ude, men de største vuggestuebørn kan sove inde. Der er selvfølgelig også mulighed for, at de yngste børnehavebørn kan sove til middag, hvis de har behov for det.  

Vi spiser eftermiddagsfrugt kl. 14 - 14.30. Vuggestuen kan godt spise frugt længere, da børnene sover efter behov, og derfor står op, når de vågner.

Hvis vejret tillader det, vil vi ofte være at finde på legepladsen efter frugt, specielt om foråret/sommeren. Vi lukker kl. 17 og kl. 16 om fredagen.