Alsidig personlig udvikling

Overordnende læringsmål:
At barnet får mulighed for at udvikle sig til ”et helt menneske”. Barnet skal have mange forskellige tilbud og udfordringer i hverdagen, men altid på det enkelte barns udviklingsniveau og præmisser. Barnet selvværd skal styrkes, det skal have mod på livet og dets udfordringer.
Børnene skal introduceres i sociale, personlige, sproglige, kropslige, kulturelle, naturlige områder.

Selvhjulpenhed er en naturlig del af hverdagen, da det styrker børnenes selvværdsfølelse.

Målene er

 • være opmærksom på ”hvem er jeg”
 • at turde sige sin mening
 • at kunne vente på tur
 • at øve sig i at udsætte sine egne behov
 • at turde stå frem i gruppen
 • fortælle om sine oplevelser
 • komme med ideer til legen
 • styrkes i det man er god til
 • hjælp til det man er mindre god til
 • være anerkendende
 • at alle følelser er okay
 • at udvise respekt for alle børn

Metode

 • Vi arbejder anerkendende i mødet med børnene,  og er åbne og imødekommende
 • vi støtter børnene i at sætte ord på deres følelser 
 • vi anerkender børnene, når de lykkedes med noget svært
 • Vi støtte dem i det de har svært ved
 • Vi har fokus på det børnene er gode til ud fra tankegangen "mere af det der virker"

I børnehaven gør vi

 • holder samling
 • fokus på barn-barn relationen
 • fokus på at alle børn har gode venner og ligeværdige legerelationer
 • at alle børn har mulighed for at lege med større børn, mindre børn og jævnaldrende børn.
 • at børn kan lege ligeværdigt, men også lege med både større og mindre børn
 • Vi arbejder med "fri for mobberi"

.
I vuggestuen gør vi

 • har opmærksomhed på barnets individuelle udvikling
 • iagttagelse af deres leg 
 • de voksne sætter rammerne for en leg og støtte børnene i legen, ved at være til stede i legen
 • støtter børnene i at lege på deres udviklingstrin.
 • sætter ord på, både på følelser og hvad vi gør/skal
 • vi arbejder med "fri for mobberi" på vuggestueniveau